Blog

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie - to obok odszkodowania - świadczenie, o które możesz się ubiegać jako osoba poszkodowana w wyniku wypadku. Zadośćuczynienie stanowi świadczenie pieniężne, które dotyczy szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Zadośćuczynienie ma spełniać funkcję kompensacyjną, a więc ma pomóc w złagodzeniu cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Zadośćuczynienie może być dochodzone w jednym postępowaniu razem z odszkodowaniem. Jednak ustalenie jego wysokości pozostaje w oderwaniu od przesłanek ustalenia wysokości odszkodowania. Przy tym należy mieć na względzie, iż co do zasady zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i może być wypłacone tylko raz. 
Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Definicja zadośćuczynienia wynika z art. 445 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. poz. 1740 t.j, zgodnie z którym za doznaną krzywdę przewidziana jest dla poszkodowanego stanowiąca świadczenie mające ‘’zadośćuczynić’’ szkodzie niematerialnej, nacechowanej ujemnymi konsekwencjami dla poszkodowanego w postaci przeżyć psychicznych, niekiedy również łączącego się z tym bólu fizycznego.
Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Zgodnie z art 445 § 2 Kodeksu Cywilnego osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, (czyli sprawcy lub towarzystwa ubezpieczeniowego w którym miał wykupione ważne w dacie zdażenia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Rozwód

Rozwód

Małżeństwo w Polsce pozostaje pod szczególną ochroną prawną. Jego ważne zawarcie uzależnione jest od wielu przesłanek, podobnie rozwiązanie małżeństwa może nastąpić jedynie w ściśle określonych okolicznościach, które przedstawię poniżej. 
Przesłanki zawarcia, jak i rozwiązania małżeństwa zostały uregulowane w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
Zgodnie z tymi przepisami rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić w sytuacji, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza?
Alimenty

Alimenty

Słowo “ alimenty” powszechnie kojarzy się nam wyłącznie z  obowiązkiem finansowym, jaki rodzice zobowiązani są świadczyć swoim dzieciom. W świetle prawa zagadnienie to dotyczy szerokiego zakresu praw i obowiązków, które dotyczą każdego z nas. 
Alimenty a dokładnie obowiązek alimentacyjny,  to zgodnie z definicją ustawową obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, co wynika z przepisu art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 
Ustalenie opieki nad dzieckiem

Ustalenie opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska ma to do siebie, że wiąże się z nią niezwykle ważny aspekt jakim jest prawo do opieki nad dzieckiem. Określony art. 95 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 tj zakres władzy łączy w sobie uprawnienia i zobowiązania wynikające z faktu bycia rodzicem. Mowa tu o prawie do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego majątkiem z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z takiego stanu rzeczy oraz prawie do wychowania z równoczesnym obowiązkiem rodzica do poszanowania godności i praw dziecka. Stosownie do tak określonej w ustawie definicji wiadomym jest, że na władzę składa się opieka i wychowanie. 
Widzenia z dzieckiem

Widzenia z dzieckiem

Rozstanie rodziców dziecka często powoduje, iż pojawia się konflikt co do spotkań z dzieckiem przez rodzica, przy którym dziecko nie pozostaje. 
Rozwiązaniem jest możliwość ustalenia kontaktów z dzieckiem. Przy czym rodzice mogą tego dokonać na podstawie porozumienia w formie ugodowej lub w braku możliwości ugody, w postępowaniu sądowym. Postępowanie sądowe o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy do tzw. postępowań nieprocesowych, co oznacza, iż jest wszczynane na wniosek strony , nie ma tutaj powoda i pozwanego a strony określa się jako “ wnioskodawca” i “uczestnik”. We wniosku musimy określić swoje żądanie i to w sposób precyzyjny, ustalając kiedy i w jakich okolicznościach chcemy widywać się z dzieckiem oraz z jakich przyczyn ustalenie tych kontaktów przez Sąd jest konieczne. Należy pamiętać o zachowaniu warunków formalnych pisma, w tym o dokonaniu należnej opłaty. 
Podział majątku

Podział majątku

Majątkiem jest mienie osoby, która go posiada. Stosownie do art. 44 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. poz. 1740 tj za mienie uważa się własność i inne prawa o charakterze majątkowymi. Taki charakter mają aktywa i pasywa przypadające z określonego stosunku prawnego. Mowa tutaj o wszelkich prawach majątkowych mających korzyść dla uprawnionego oraz o takich zobowiązaniach, do których spełnienia powołany został uprawniony. Najogólniej mówiąc będzie to więc prawo do nieruchomości, rzeczy ruchomych i innych praw dotyczących własności  jak i zobowiązań. 
Niebieska karta

Niebieska karta

W myśl ochrony członków rodziny przed szczególnymi negatywnymi zachowaniami objawiającymi się  przemocą w rodzinie, powstała niebieska karta. Kwestie zasad stosowania i przyznawania ochrony reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245.
Eksmisja

Eksmisja

Eksmisja dość często utożsamiana jest z dość negatywnym zjawiskiem, budzącym strach i obawę przed znalezieniem nowego miejsca. Istnieje przekonanie, że dotyczy ona wysiedlania z nieruchomości. Wydawać się może, że zmuszenie do opuszczenia nieruchomości jest bezprawnym działaniem. Jednakże takie działanie ma swoje podstawy prawne i dotyczy nie tylko nieruchomości, ale i również wszystkich innych rzeczy nad którymi władztwo prawne przypisane jest właścicielowi, nie zaś temu który wykonuje tylko władzę faktyczną, co wynika z art. 222 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. poz. 1740 
Testament

Testament

W ogólnym ujęciu testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Obejmuje on wyłącznie majątek jednego spadkodawcy, więc niemożliwe jest sporządzanie testamentów wspólnych. Testament może być sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, czyli taką, która ukończyła 18 lat i nie jest w żaden sposób ubezwłasnowolniona. Podobnie w sytuacji odwołania- nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez ustanowionego przedstawiciela danej osoby. Odwołania może dokonać wyłącznie spadkodawca.
Separacja

Separacja

W sytuacji, gdy wspólne życie nie układa się po myśli małżonków często podejmują oni decyzję o rozstaniu. Separacja jest alternatywą dla rozwodu. To rodzaj pośredniego rozwiązania, które nie niesie za sobą tak poważnych skutków jak rozwód. Łatwiejsze jest również wystąpienie i uzyskanie orzeczenia o separacji aniżeli o rozwodzie. 
Zachowek

Zachowek

Zachowek jest uprawnieniem do udziału w majątku po zmarłym krewnym. To zabezpieczenie rodziny na wypadek szczególnych zapisów w testamencie. W przypadku, gdy spadkodawca pominął w testamencie poszczególnych członków swojej rodziny mogą oni dochodzić swoich praw do pozostawionego w spadku majątku. Zachowek należy się również wówczas, gdy majątek nie został podzielony testamentem tylko darowiznami. 
Dziedziczenie

Dziedziczenie

W przypadku, gdy zmarła osoba nie sporządziła za życia testamentu wówczas ma miejsce dziedziczenie zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. W pierwszej kolejności spadkobiercami jest małżonek zmarłego, jego dzieci, kolejno wnuki i prawnuki. Prawo do dziedziczenia przysługuje także rodzicom, dziadkom oraz rodzeństwu, a także pasierbom.
Spadek

Spadek

Choć powszechnie panuje przekonanie, że spadek to dobra materialne to w świetle prawa definicja ta wygląda nieco inaczej. W terminologii prawniczej bowiem spadkiem określa się wszelkie prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w chwili jego śmierci. W drodze dziedziczenia przechodzą one na spadkobierców. Przedmiot spadku zazwyczaj stanowią ruchomości i nieruchomości, obligacje, aktywa, lokaty oraz całość prywatnych rzeczy, które zmarły zgromadził za życia. 
Odwołanie od decyzji administracyjnej

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Podstawą do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej jest kodeksowa zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Odwołanie jest środkiem zaskarżania o charakterze zwyczajnym. Przysługuje ono od nieostatecznej decyzji, którą wydał organ I instancji. Z chwilą wniesienia odwołania rozpoczyna się procedura ponownego rozpatrzenia danej sprawy, tym razem jednak przez organ odwoławczy, którym jest organ wyższego stopnia, czyli II instancji. 
Ustalenie a uznanie ojcostwa

Ustalenie a uznanie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa na ogół odbywa się poprzez sąd, na skutek wytoczenia powództwa przez matkę, męża matki, dziecko lub prokuratora. Inaczej niż w przypadku uznania ojcostwa, przyjętego ustalaniu nie ma żadnego granicznego terminu. Można rozpocząć procedurę w dowolnym momencie, również po śmierci dziecka. Pierwszym etapem sądowego ustalania ojcostwa jest wytoczenie powództwa. Konieczne jest sporządzenie odpowiedniego pozwu, który musi zawierać wniosek  o ustalenie ojcostwa. Może on być złożony w pozwie przez ojca lub przez matkę dziecka. 
Domniemanie ojcostwa męża matki

Domniemanie ojcostwa męża matki

W Polsce funkcjonuje domniemanie ojcostwa męża matki. W przypadku, gdy dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego lub w chwili narodzin nie upłynęło 300 dni od orzeczenia rozwodu, domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Ojciec w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy został poinformowany o narodzinach dziecka może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. 
Zniesławienie

Zniesławienie

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zniesławienie (określane też jako pomówienie, obmówienie czy oszczerstwo) jest w świetle prawa występkiem. Polega na pomówieniu osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej, które naraża na utratę zaufania publicznego i poniżenie w opinii publicznej. Zniesławienie jest podstawowym przestępstwem przeciwko czci, które zawarte zostało w polskim Kodeksie karny.
Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika, znane również jako działanie dyscyplinarne jest właściwe w przypadkach rażącego wykroczenia lub rażącego zaniedbania ze strony pracownika.  Nie przysługuje mu wówczas prawo do okresu wypowiedzenia, traci bowiem pracę natychmiast. Dlatego „porozmawiajmy” o dochodzeniu i możliwości takiego zwolnienia. 
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W przypadku, gdy decydujemy się na rezygnację z aktualnej posady należy dokonać tego w sposób formalny. Pracownik, który podjął decyzję o odejściu od konkretnego pracodawcy, nie może po prostu przestać pojawiać się w pracy bez narażania się na jakiekolwiek konsekwencje. Nie można zakończyć stosunku pracy bez wypowiedzenia umowy o pracę.
Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Jeśli jesteś konsumentem lub prowadzisz działalność gospodarczą, wziąłeś kredyt, a kredytodawca naruszył przepisy prawa poprzez uchybienie od wyznaczonych prawem standardów, możesz starać się o sankcję kredytu darmowego, czyli zwrócisz kredyt bez odsetek i innych kosztów.
Odszkodowanie w związku  z wypadkiem

Odszkodowanie w związku z wypadkiem

Jeśli miałeś wypadek, przysługuje Ci prawo dochodzenia odszkodowania od osoby fizycznej, prawnej czy innego podmiotu odpowiedzialnego za zaistnienie zdarzenia i zobowiązanego do naprawy jego skutków.