Niebieska karta

Opracował prawnik: Magdalena Rybicka, według stanu prawnego na dzień 2 maja 2022 r. 


Co to jest niebieska karta? 

W myśl ochrony członków rodziny przed szczególnymi negatywnymi zachowaniami objawiającymi się  przemocą w rodzinie, powstała niebieska karta. Kwestie zasad stosowania i przyznawania ochrony reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245.

Kiedy zakładana jest niebieska karta?

W ślad za obowiązującym wzorem karty stanowiącym załącznik do przedmiotowego rozporządzenia w przypadku zaistnienia przesłanki uzasadniającej podejrzenie przestępstwa uzupełnia się niebieska kartę. Co ważne, kartę założyć może policja po wezwaniu na interwencję i powzięciu prawdziwości podejrzenia o stosowanej przemocy.

Kogo dane zawiera niebieska karta w części A? 

Karta jest opracowana w dość szczegółowy sposób. Oprócz danych, które wymagają szczegółowego opisu istnieją w niej pola wymagające oznaczenia. W części A karty notuje się dane personalne zarówno tego, kto prawdopodobnie przemoc stosuje oraz ofiary przemocy. Ważnym jest, że przy zgłoszeniu wskazywana jest nie tylko ta osoba, która zgłasza zdarzenie, ale i wskazana może być inna osoba, która została dotknięta przemocą bezpośrednio lub pośrednio w sposób taki, iż była świadkiem zdarzenia. Rodzaj stosowanej przemocy, doznanych wskutek takiego działania obrażeń, zaistniałych  zachowań wymaga wyboru opcjonalnie przygotowanych odpowiedzi. Jest to duże ułatwienie dla osób zgłaszających przemoc w rodzinie, ponieważ stres, nerwy, płacz bądź inne okoliczności towarzyszące wypełnieniu karty mogą wskazać ofierze pomocy konkretne działania, jakimi została dotknięta, bez jakiegokolwiek zapominania bądź późniejszego dopowiadania. Co ważne, czas i miejsce w jakim rozgrywają się zachowania przemocowe musi być wskazane i opisane przez ofiarę. Wskazuje się również osoby, które były naocznymi świadkami przejawu przemocy. Kolejno odpowiada się twierdząco bądź przecząco na pytania dotyczące odpowiedzialności karnej, zażywanych leków lub używek, wejścia w posiadanie broni oraz działań podjętych w rodzinie wskutek interwencji Policji. Trzeba mieć to na względzie, że rodzina składa się nie tylko z dorosłych rodziców, ale i również z małoletnich dzieci, których dobro w żaden absolutny sposób naruszone zostać nie może. Działania te mogą skupiać się na leczeniu odwykowym a w głównej mierze na  zainicjowanym przez organy władzy państwowej postępowaniu, z którym wiąże się udzielenie konkretnych środków zabezpieczających. Tuż po dokonanej interwencji, jednostka Policji dokonująca założenia karty uzupełnia dane dotyczące przebiegu interwencji i podjętych na skutek jej działań z jednoczesnym określeniem stanu zdrowotnego osoby dotkniętej przemocą i udzielanej pomocy.

Część B niebieskiej karty

Wydawać by się mogło, że skoro fakt podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie ujęty został już szczegółowo opisany w części pierwszej karty, zatytułowanej jako część A, to część B nie dotyczy już zjawiska przemocowego. Jest to błędne przekonanie, ponieważ część B stanowi najważniejsze informacje dotyczące przesłanek przemocy wraz z wskazaniem zachowań jakie podjąć należy w kierunku wykluczenia przemocy. Wszelkie pytania zadawane w tej części mają charakter przywołania powagi sytuacji, w jakiej rzekoma ofiara się znajduje. Nasuwają one myśl zgłoszenia krzywdy, pożalenia się na krzywdę a jednocześnie wzbudzają w ofierze chęć do działania, ponieważ proces zakładania niebieskiej karty wynika z wskazanych, kontrolnych pytań. 

Czy tylko Policja może założyć niebieską kartę?         

Odpowiedz wydawać mogłaby się jednoznacznie i twierdząco, że tak. W karcie  widnieje słowo ‘’Policja’’. Wydawać by się mogło, że skoro występuje przemoc to zadaniem Policji jest podjęcie działań zwalczających ją. Jednakże sporym zaskoczeniem może być to, że to nie tylko Policja jest powołana do założenia niebieskiej karty. Jak wynika z treści przywołanego rozporządzenia § 2.  1. katalog podmiotów powołanych do sporządzenia niebieskiej karty rozszerza się o podmioty wskazane w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U.  2021 poz. 1249. Wskazana norma prawa powołuje enumeratywnie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Policję, oświatę i ochronę zdrowia do realizacji ustawowego obowiązku.  Analizując zapisy  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245 wspomnieć należy, iż dla każdego powołanego mocą ustawy podmiotu wyznaczone są określone kompetencje regulowane przez przepisy wewnętrzne. 

Czy niebieska karta będzie już na zawsze związana z rodziną? 

Nie ma ściśle podanego terminu, do którego rodzina mieć będzie założoną kartę. Istnieją jednak dwa ważne czynniki, które wpływają na ukończenie postępowania dotyczącego. Jest nim zgodnie z § 18 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia bądź to stwierdzenie faktu wystąpienia przemocy w rodzinie bądź stwierdzenie nie występowania przemocy.  

 Co w przypadku, gdy przemoc w rodzinie została stwierdzona niebieską kartą?

Szereg informacji wskazanych w niebieskiej karcie daje podstawę do podjęcia odpowiednich czynności mających na celu wyeliminowanie przemocy w rodzinie. Działania podejmowane przez odpowiednie jednostki mogą pomóc skutecznie w rozwiązaniu problemu. Jednakże, niekiedy potrzebne jest wsparcie, zrozumienie i wyjaśnienie sytuacji pod względem skutków prawnych. Kancelaria Gocal służy pomocą w działaniach rozwiązujących problemy. 
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.