FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedź

O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy poniesiona szkoda ma charakter materialny i można ją wycenić. W tym kontekście, o odszkodowaniach najczęściej słyszymy w nawiązaniu do wypadków komunikacyjnych. Jeśli zatem prowadzimy samochód i w wyniku kolizji spowodowanej przez innego kierowcę zostaje on uszkodzony – możemy liczyć na odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna za likwidację szkody ocenia wówczas skalę zniszczeń naszego pojazdu i na tej podstawie określa sumę należnego nam odszkodowania. Sytuacja komplikuje się i wygląda nieco inaczej w przypadku gdy oprócz uszkodzeń samochodu, sami doznajemy obrażeń. W tej sytuacji, należy pamiętać o dokładnej dokumentacji wszelkich kosztów jakie ponieśliśmy z tego tytułu. Dotyczy to zarówno płatnych konsultacji medycznych, zabiegów i leków, jak i strat materialnych powstałych w następstwie wypadku. Jeśli więc doszło np. do złamania nogi i ze względu na charakter wykonywanej pracy (np. zawodowy kierowca), nie jesteśmy w stanie jej podejmować przez okres rekonwalescencji, to mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków (art. 361 § 2 k.p.c.).

Odpowiedź
Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:
  • Odszkodowania za doznaną krzywdę,
  • Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
  • Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
  • Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres czasu lub stale co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem
  • Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.
GOCAL dołoży wszelkich starań, abyś otrzymał należne Ci środki finansowe ze wszystkich możliwych tytułów i źródeł.
Odpowiedź

Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie jak najwyższego świadczenia, GOCAL współpracuje z najlepszymi prawnikami. Powierzając sprawę w ręce GOCAL masz pewność, że zajmują się nią wysoko wykwalifikowani specjaliści. Pieniądze, które otrzymasz, to forma rekompensaty doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych.

Odpowiedź

Bardzo często zdarza się, że poszkodowany ubiegający się o odszkodowanie musi samotnie zmierzyć się z potęgą instytucji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które odmawia wypłaty należności. Oddając sprawę GOCAL zyskujesz pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie. Ponieważ GOCAL to wyspecjalizowana firma zatrudniająca wykwalifikowany personel i posiadająca odpowiednie możliwości, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zdaje sobie sprawę, że wszelkie decyzje odmowne spotkają się ze zdecydowaną reakcją i często znajdą finał w Sądzie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skuteczne ubiegać się o należne Tobie pieniądze z tytułu odszkodowania.

Odpowiedź
To jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie niestety nie jest całkowicie uzależnione od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas dostarczenia stosownej dokumentacji. Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki, Ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.
Odpowiedź

Przede wszystkim zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody osobowe z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Dotyczy to również odszkodowań po śmierci bliskiej osoby, odszkodowań za wypadki w gospodarstwach rolnych w zakresie OC rolnika, odszkodowań za skutki błędów medycznych, wypadków w pracy, wypadków wynikających z czynów niedozwolonych, odszkodowań za uszkodzony pojazd lub utraconych korzyści materialnych, wypadków na ulicy, chodniku, czy nawet w sklepie itp.

Odpowiedź
Wysokość prowizji pobierana za prowadzenie sprawy nie jest stała. Jej wysokość uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy oraz od nakładu pracy GOCAL, jaką trzeba włożyć w gromadzenie dokumentacji potwierdzającej zasadność i wysokość roszczeń, co umożliwi uzyskanie na Twoją rzecz jak najwyższego odszkodowania. O tym, ile wyniesie prowizja zostaniesz powiadomiony przed podpisaniem umowy. Przy tej okazji należy pamiętać, iż im w sprawie więcej jest profesjonalnie zgromadzonej dokumentacji, tym bardziej skuteczne jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy lub jego zakładu ubezpieczeń.Zapewniamy jednak, iż pobierana przez nas prowizja jest jedną z najniższych w stosunku do uzyskiwanych kwot odszkodowań, i przy tym jest adekwatna do naszego profesjonalizmu i wkładu pracy.
Odpowiedź
W swoich szeregach zrzeszamy specjalistów z zakresu prawa, medycyny pracy, rzeczoznawstwa, lekarzy orzeczników. Współpracują z nami najlepsi prawnicy, posiadamy odpowiednie zaplecze finansowe. Ogromna ilość powadzonych przez nas spraw pozwoliła zdobyć wiedzę i doświadczenie, ułatwiające skuteczne egzekwowanie odszkodowań. Nasi specjaliści są w stanie ocenić realne szanse i wysokość odszkodowania, a następnie przygotować odpowiednie dokumenty. Stosowane przez nas procedury mają na celu zmaksymalizowanie szans na wysokie odszkodowanie.
Odpowiedź
Nie wymagamy od Ciebie żadnych opłat wstępnych, zaliczek etc. Jeżeli uda nam się pomyślnie zakończyć Twoją sprawę, rozliczamy się po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji (success fee). Bezpłatna jest także weryfikacja dokumentów, które będą niezbędne aby skutecznie walczyć o należne Ci pieniądze. Dojazd do Klienta jest darmowy, więc nie musisz się obawiać żadnych kosztów. O szczegóły w każdej chwili możesz zapytać naszego przedstawiciela lub skontaktować się z nami poprzez stosowny formularz na naszej stronie.
Odpowiedź
Likwidacja szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego zajmuje od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została pełna dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie – powodem wydłużenia mogą być wspominane już mankamenty dokumentacji lub przypadek, w którym proces leczenia nie został zakończony. Wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia.
Odpowiedź
Naturalnie. Ponieważ sprawa dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, gwarantujemy Ci pełny i nieograniczony wgląd w dokumentację w siedzibie. O postępach w sprawie również będziesz informowany na bieżąco dzięki aplikacji internetowej, po zalogowaniu do której masz wgląd do przebiegu sprawy i świadczeń które uzyskujemy. W razie pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się naszym przedstawicielem – wystarczy jeden telefon lub mail.
Odpowiedź
Przede wszystkim wielokrotnie wspominane tutaj błędy w dokumentacji medycznej, jej niekompletność bądź nadal niezakończone leczenie poszkodowanego. Poza tym proces likwidacji szkody może wydłużać się z powodu przewlekłości toczących się postępowań karnych i trudności z pozyskaniem z Sądów dowodów w postaci opinii biegłych, czy zeznań świadków. Niestety nie mamy żadnych środków prawnych, pozwalających wpłynąć na szybkość rozpatrywania spraw w Sądzie, więc w takich przypadkach musimy apelować o Twoją cierpliwość.
Odpowiedź
De facto sam o tym decydujesz. Jeżeli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie. O tym, czy Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, zadecydujesz sam, po otrzymaniu rekomendacji wystawionej przez naszą Kancelarię Radców Prawnych. Pamiętaj, że pozwala to znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego odszkodowania. Jeżeli dojdzie do rozprawy, odbędzie się ona w sądzie właściwym, najbliższym Twojego miejsca zamieszkania.
Odpowiedź
Nawet jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, nie będziesz musiał spotykać się ze sprawcą wypadku, co w wielu wypadkach mogłoby być dla Ciebie dyskomfortem. Sprawca nie będzie brał udziału w sprawie, natomiast na sali rozpraw może pojawić się przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.
Odpowiedź
Towarzystwa Ubezpieczeniowe często bezprawnie nadużywają tego argumentu. Wyjaśnienie okoliczności wypadku często nie wymaga ani oczekiwania na opinię biegłego sądowego ani na wyrok sądu. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń spełniając swój ustawowy obowiązek ustalił okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność za jego skutki prowadząc własne postępowanie.
Odpowiedź
W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli ustalimy, że należy Ci się odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Odpowiedź
Wypadek to przeżycie traumatyczne, w związku z czym możesz w jego wyniku doznać nie tylko fizycznych obrażeń ciała, ale także rozstroju zdrowia w sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie. Nasza rola polega na udowodnieniu, że nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinieneś otrzymać zadośćuczynienie.
Odpowiedź

W odróżnieniu od odszkodowania, zadośćuczynienie może zostać przyznane w przypadku tzw. krzywdy, czyli szkody o charakterze niematerialnym. Może być to zatem rekompensata za doznane cierpienie fizyczne, degradację stanu zdrowia czy naruszenie dóbr osobistych. W mediach z kolei znacznie częściej słyszy się o zadośćuczynieniu za doznany ból po stracie osoby bliskiej, którego możemy dochodzić na podstawie art. 446 § 4 k.c, który wszedł w życie 3 sierpnia 2008 roku. Tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że przecież nie sposób „wycenić” krzywdy doznanej po śmierci członka rodziny. Decyzję w tej sprawie może podjąć jedynie Sąd, który określa kwotę należnego zadośćuczynienia na podstawie przedstawionej dokumentacji, materiału dowodowego i opinii biegłych. Warto w tym miejscu nadmienić, że istnieje również możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby najbliższej (niekoniecznie członka rodziny), w przypadku gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu (czynu niedozwolonego), nawet jeśli wypadek zdarzył się przed 3 sierpnia 2008 roku. Uregulowała to uchwała Sądu Najwyższego z dn. 22 października 2010, do którego Sąd II Instancji skierował wniosek o rozstrzygnięcie kwestii przyznania zadośćuczynienia bliskim kobiety zmarłej w 2007 roku.

Żaden człowiek nie zwróci życia najbliższych, ale warto korzystać z prawa, które nam przysługuje, a zadośćuczynienie może pozwolić na łatwiejszy powrót do normalnego życia. Należy pamiętać, że zadośćuczynienie jest wypłacane na wniosek a nie z urzędu, dlatego warto zadbać o odpowiednie udokumentowanie doznanej krzywdy.

Odpowiedź
Śmierć osoby bliskiej to przede wszystkim ból i cierpienie dla jej najbliższych. Z tego tytułu Tobie oraz innym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie. Poza tym przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, które niejednokrotnie mogą być wysokie. Śmierć bliskiej osoby może także doprowadzić do pogorszenia się Twojego statusu materialnego – wówczas warto starać się o zadośćuczynienie lub/i rentę z tego tytułu.
Odpowiedź
Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka, ponieważ osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa nie można jednoznacznie przypisać winy, jednak można uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie pomniejszone o stopień przyczynienia. To, czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku i szczegółowej analizy stopnia odpowiedzialności uczestników zdarzenia za jego skutki.
Odpowiedź
W sytuacji, w której to nie Ty jesteś sprawcą wypadku, ale jego następstwem są poważne obrażenia, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub jest to wypadek komunikacyjny, wypłata może nastąpić z polisy OC od osoby lub instytucji odpowiedzialnej za to zdarzenie.
Odpowiedź
Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania będziemy dochodzić bezpośrednio od tego sprawcy.
Odpowiedź
Owszem, pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego – wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z nami – postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i poczynimy odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.
Odpowiedź
Nawet, jeżeli Twoje leczenie nie zostało zakończone, możesz ubiegać się o należne Ci pieniądze. Co więcej, bardzo często w takich sytuacjach można liczyć nawet na zaliczkę, która pokryje przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji lub pomoże w spłacie już poniesionych. Na podstawie dokumentacji medycznej można określić, w którym momencie należy ubiegać się o taką zaliczkę i jaka będzie jej wysokość. Naturalnie nie musisz zajmować się tym osobiście – wszystkiego dopilnuje za Ciebie GOCAL odszkodowania.
Odpowiedź
Zawsze warto starać się o należne odszkodowanie, nawet jeżeli Sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie. Nadal możesz walczyć o odszkodowanie, jednakże jego wysokość będzie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do wypadku. Naszym zadaniem będą działania które będą miały na celu spowodowanie aby orzeczony przez sąd stopień przyczynienia się do wypadku był minimalny, a co za tym idzie zadośćuczynienie czy refundacja kosztów były zmniejszone o jak najmniejszą kwotę.

 

Odpowiedź
Tak. Prowadzimy sprawy z wypadkami za granicą lub z udziałem cudzoziemców. Szerokość i długość geograficzna nie ma dla nas większego znaczenia – pod warunkiem, że dostarczona zostanie odpowiednia, kompletna dokumentacja. Jeżeli planujesz wyjazd za granicę do pracy lub na wakacje i obawiasz się, że możesz stać się ofiarą wypadku – skontaktuj się z nami, doradzimy Ci jak skutecznie dochodzić własnych praw.
Odpowiedź
Przede wszystkim powinieneś przygotować:
  • dowód osobisty,
  • dokumentację medyczną (dotyczącą leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego)
  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku)
  • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku).
Odpowiedź
Możemy w Twoim imieniu wystąpić o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu. Jest to korzystne zwłaszcza dla kierowców, których auta w chwili wypadku nie były starsze niż 5 lat, zakupione jako nowe w salonie i bezwypadkowe. Pojazd jednak powinien być naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zgodnie z technologią producenta, co należy potwierdzić fakturami za naprawę i zakup części oryginalnych.
Odpowiedź
Kiedy tylko wszystkie procedury związane z dochodzeniem odszkodowania zostaną zakończone, pieniądze przelane wcześniej na konto Twojego pełnomocnika niezwłocznie trafią do Ciebie. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pełnomocnikiem odpowiedzialnym za Twoją sprawę, więc w razie wątpliwości nie wahaj się zapytać go, na jakim etapie się ona znajduje i kiedy możesz liczyć na przelew.
Odpowiedź
Wystarczy odnaleźć w Internecie numer do jednego z naszych Partnerów, którzy pracują na terenie całego kraju. Możesz również zawsze skontaktować się z nami poprzez elektroniczny formularz dostępny w zakładce KONTAKT.
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.