Odwołanie od decyzji administracyjnej

Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 07 grudnia 2022 r. 

Kilka faktów na temat odwołania od decyzji administracyjnej.

Podstawą do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej jest kodeksowa zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Odwołanie jest środkiem zaskarżania o charakterze zwyczajnym. Przysługuje ono od nieostatecznej decyzji, którą wydał organ I instancji. Z chwilą wniesienia odwołania rozpoczyna się procedura ponownego rozpatrzenia danej sprawy, tym razem jednak przez organ odwoławczy, którym jest organ wyższego stopnia, czyli II instancji. Tym samym kompetencje do rozpoznania danej sprawy przenoszone są na organ wyższego stopnia. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, która wydana została przez organ I stopnia. 

Odwołanie od decyzji administracyjnej, która została wydana przez organ I instancji przysługuje wyłącznie do jednej instancji. Odwołanie można wnieść tylko w przypadku, gdy decyzja jest nieostateczna. Za rozpatrzenie odwołania odpowiedzialny jest organ wyższej instancji, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Postępowanie odwoławcze może być wszczęte wyłącznie wskutek wniesienia odwołania przez podmiot legitymowany, nigdy zaś z urzędu.

Jak podaje ustawodawca „odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję”. Termin wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej to 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy została ona ogłoszona ustnie, wówczas jest to 14 dni od dnia jej ogłoszenia stronie. 
Potrzebujesz odwołać się od decyzji administracyjnej? Pomogą Ci w tym profesjonalni prawnicy z Kancelarii GOCAL
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.