Warunki do upadłości konsumenckiej

Z procedury oddłużeniowej mogą skorzystać dłużnicy, którzy spełniają wszystkie poniżej wymienione warunki:

Niewypłacalność

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest skierowane do osób fizycznych, które na dzień złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej.

Konsument

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest skierowane do osób fizycznych, które na dzień złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej.

Brak winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w powstaniu stanu niewypłacalności lub zwiększeniu jej stopnia
Uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe wówczas, gdy dłużnik-konsument, nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.


Brak przesłanek negatywnych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub zaistnienie względów słuszności lub względów humanitarnych, uzasadniających jej przeprowadzenie.

Negatywnymi przesłankami ogłoszenia upadłości są okoliczności, w których:
  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę wiedząc, że nie ma szans na jej spłatę, ograniczył swoje możliwości zarobkowe in. wypowiadając umowę o pracę),
  • w stosunku do dłużnika prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta,
  • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu),
  • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił,
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane,
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem,
  • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Pomimo zaistnienia wymienionych wyżej tzw. przesłanek negatywnych upadłości konsumenckiej,  możliwe jest jej ogłoszenie jeśli za przeprowadzeniem tego postępowania przemawiają tzw. względy słuszności lub względy humanitarne. Okoliczności te należy wskazać, udokumentować i należycie uzasadnić już w treści kierowanego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Z uwagi na powyższe, niezwykle ważnym jest należyte przygotowanie, właściwe umotywowanie i skompletowanie wniosku (wraz ze wszystkimi załącznikami).
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.